Advertisements

หลายๆคนมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศ หรือจะต้องทำการติดต่อกับคนที่อยู่ต่างประเทศบ่อย แต่เราอยากรู้เวลาของประเทศ ขณะนั้น เราจะมีวิธีตรวจสอบเวลาฝั่งแต่ละประเทศอย่างไรในWindows สำหรับใน Windows จะมีเวลาให้ปรับเพิ่มเติมอีก 2 ประเทศ รวมประเทศที่เราใช้ด้วยก็จะเป็น ทั้งหมด 3 ประเทศ ในการดูเวลา ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆและง่ายต่อการดูเวลาในครั้งต่อไป โดยในตัวอย่างจะเป็นการเพิ่มนาฬิกาของ ญี่ปุ่นเพิ่มเข้าไปใน Windows

การตั้งนาฬิกาของแต่ละประเทศใน Windows

1. ไปยัง Start > Control Panel

2. ทำการเลือก View By Category > ทำการคลิกเลือก Clock , Language and Region

Add_Clock_Windows-ControlPanel-2

Advertisements

3. คลิก Add clocks for differrent time zone

Add_Clock_Windows-ControlPanel

ทำการเลือก ประเทศที่เราต้องการแสดงเวลาของประเทศนั้นๆ และทำการกรอก Enter display name : เช่น JAPAN

ประเทศญี่ปุ่นจะใช้ GMT+9

4. เมื่อเสร็จเรียบร้อย เราสามารถดูเวลาของแต่ละประเทศได้เลย

Add_Clock_Windows-Show

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการปรับนาฬิกาของแต่ละประเทศ โดยวิธีการทำจะเหมือนกันทั้งหมด Windows 7 , Windows 8.1 และ Windows 10

Advertisements
Contributor