Advertisements

สำหรับคนที่กำลังใช้ Windows 10 และเพื่อนๆไปทำการซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ Bluetooth ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อนๆสามารถทำการเพิ่มอุปกรณ์เหล่านี้เข้าใน Windows 10 ได้อย่างง่ายๆในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ Bluetooth

วิธีการเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth สำหรับ Windows 10

1. ไปที่ Start > เลือก Settings

เพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth Windows 10-4

2. เลือก Devices

เพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth Windows 10-3

3. จากนั้นกด Add Bluetooth or other device และเลือก ประเภทอุปกรณ์ที่เราต้องการทำการเชื่อมต่อ

ให้ดูประเภทของอุปกรณ์

Advertisements

เพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth Windows 10-1

4. จากนั้นทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เราต้องการ และเลือกเชื่อมต่อ หรือ Connect จากนั้นรอสักครู่ ระบบจะทำการเชื่อมต่อ

เมื่อทำการเชื่อมต่อได้ ระบบจะขึ้นว่า Your device is ready to go.

เพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth Windows 10-2

เท่านี้เพื่อนๆก็สามารถทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้เทคโนโลยี Bluetooth ในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์

Advertisements
Contributor