Advertisements

สำหรับมือใหม่ที่หัดใช้ Microsoft Excel นั้นสามารถเรียนรู้เบื้องต้นได้จากบทความนี้ โดยเป็นการสอนพื้นฐาน Microsoft Excel เบื้องต้น โดยอาทิเช่น การเพิ่ม Column , การเพิ่ม Row , การรวมผมลัพธ์ของ Microsoft Excel อาทิเช่น การบวก ลบ คูณ หาร และค่อยๆศึกษาเพิ่มเติมขึ้นไป โดยอาจจะไปใช้สูตร IF , การใช้ VLookup หรือการใช้ฟังก์ชั่นอื่นๆของ Excel โดยสำหรับผู้คนที่สนใจในด้าน Microsoft Excel ส่วนใหญ่จะเอาไปใช้ในการทำบัญชี การเงิน หรือ การทำสินค้าคงคลัง โดยสำหรับผู้ที่อยากเรียนพื้นฐานเบื้องต้น ก็ให้ทำการอ่านบทความนี้ และทำความเข้าใจก่อนในการทำงานของแต่ละหัวข้อของ Excel

เรียนรู้พื้นฐาน Excel เบื้องต้น

ความหมายของแต่ละส่วนหน้าจอของ Microsoft Excel (Interface)

Basic-Excel

Quick Access : เราสามารถทำการเพิ่มไอคอน Tools ต่างๆที่เราใช้บ่อยๆมาไว้ตรงนี้ได้

Tools ต่างๆ : จะเป็นการรวม Tools ต่างๆในการจัดการ Excel

Name Box : ชื่อของ Cell นั้นๆ หรือ จะเป็นการพิมพ์ชื่อ Cell นั้นๆลงไปแล้ว Enter มันจำนำเราไปอยู่ใน Cell ที่เราต้องการ

ช่องในฟังก์ชั่น : โดยเป็นช่องใส่สูตรที่เราจะใช้

ชื่อคอลัมน์ (Column) : ชื่อคอลั่มในการใช้งานไฟล์ใน Excel อาทิเช่น  A , B , C , D , E , F……

ชื่อแถว (Row) : ชื่อแถวในการใช้งานไฟล์ใน Excel อาทิเช่น  1,2,3,4,5…….

Sheet : จะเป็นแถบในการจัดการ Sheet และการเพิ่ม Sheet

Zoom in – Zoom out : ซูมเข้า – ซูมออก ไฟล์เอกสาร Excel

Worksheet : คือส่วนต่างๆที่อยู่ใน Sheet นั้นๆของ Excel

เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์

เครื่องหมาย ความหมาย ตัวอย่าง
 +  บวก  5+5
 –  ลบ หรือ การติดลบ  10-5 หรือ -2
 *  คูณ  3*2
 /  หาร  10/2
 %  เปอร์เซ็นต์  20%
 ^  การยกกำลัง  2^3

วงเล็บในสูตร Excel

ตัวอย่าง

=10+2*5   คำอธิบาย : คำตอบจะคือ 20 โดยเป็นการเอา 2 คูณ 5 จากนั้นเอา 10 ไปบวกกับ 10

=(5+5)*4  คำอธิบาย : คำตอบจะคือ 40 โดยเป็นการเอา 5 บวก 5 เท่ากับ 10 จากนั้นเอา 4 มาคูณ โดยจะเป็นการทำในวงเล็บก่อน

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

 เครื่องหมาย  ความหมาย  ตัวอย่าง
 =  เท่ากับ C1=D1
 >  น้อยกว่า C1>D1
 <  มากกว่า C1<D1
 >=  น้อยกว่าหรือเท่ากับ C1>=D1
 <=  มากกว่าหรือเท่ากับ C1<=D1
 <>  ไม่เท่ากับ C1<>D1

ตัวดำเนินการอ้างอิง

เครื่องหมาย ความหมาย ตัวอย่าง
 :  การอ้างอิงเซลล์ทั้งหมด จากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่ง  A1:A30
 ,  การยูเนียนของข้อมูล  SUM(A1:A10,B1:B5)

โดยเราสามารถใส่การอ้างอิง โดยการ เลือก I4:I13  ก็หมายความว่า ทำการเลือกช่วงตั้งแต่ คอลัมน์ I3 ถึง I13

Advertisements

SUM Excel

โดยทั้งหมดที่ผมทำการกล่าวมานี้ ผู้ใช้ทั่วไปสำหรับมือใหม่หัดใช้ Excel เบื้องต้นจะต้องทราบว่า ในแต่ละ Tools อาทิเช่น การ บวก ลบ คูณ หาร นั้นควรใช้สัญลักษณ์ไหนในการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาใน Excel

ตัวอย่างสูตรทั่วไป

=A1+A2+A3  จะเป็นการรวมกันของ A1 A2 A3

=TODAY()  แสดงวันที่ปัจจุบัน

=UPPER(“windowssiam”) เป็นการแปลงตัวอักษรให้เป็นตัวใหญ่ทั้งหมด WINDOWSSIAM

การใช้ฟังก์ชั่น IF Excel

การใช้ VLookup

การคัดลอกข้อมูลของ Cell ใน Excel

ทำการเลือกข้อมูลที่เราต้องการคัดลอก > จากนั้นกด Ctrl + C และเอาเมาส์ไปวางไว้ใน Cell ที่เราต้องการจากนั้นกด Ctrl + V  (ไม่ใช่สูตรนะ)

Tips Excel Basic

การปรับขนาดของคอลัมน์ (Column) ให้เท่ากันทั้งหมดใน Excel

ทำการเลือก Column ทั้งหมดที่เราทำการเลือก และทำการเลือก Column Width : จากนั้นใส่ตัวเลขเข้าไป

Format Cell Excel

การใส่ข้อมูลหลายๆ Cell พร้อมกันทีเดียว

ทำการเลือกคลุม Cell ที่เราต้องการ > จากนั้นทำการพิมพ์ลงไปใน Cell แรก และทำการกด Ctrl + Enter   (ข้อมูลจะทำการ Insert เองให้ใน Cell ที่เราเลือก)

Copy Data Type Excel

การขึ้นบรรทัดใหม่แต่อยู่ใน Cell เดียวกันหรือ Row เดียวกัน Excel

ทำการกด ALT + Enter จากนั้นก็พิมพ์ Text ต่อไปได้ ข้อมูลก็จะอยู่ใน Row เดียวกัน

Alt+Enter

ต้องการแทรกคอลัมน์ของ Excel ทั้ง Column และ Row Excel

คลิกขวาที่คอลัมน์ที่เราต้องการเพิ่ม > เลือก Insert จากนั้นจะพบว่าจะมี Column เพิ่มขึ้นมาด้านหน้าของ column ที่เราเลือก

ถ้าเป็นการเพิ่ม Row ก็ให้คลิกที่ด้านขวาของ Workbook

insert column

การดึงข้อมูลตัวเลขให้เรียงลงมา

ทำการคลิกไปที่เซลล์นั้นๆ จากนั้นกด Ctrl + คลิกลากเมาส์ตรงมุมของเซลล์นั้นๆ (+) จากนั้นลากลงมา ก็จะได้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โดยถ้าเป็นข้อความ ก็ให้คลิกที่เซลล์นั้นๆจากนั้นลากลงมาได้เลย ข้อมูลก็จะเหมือนกับเซลล์ที่เราตั้งต้น

Numbers

ทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานที่เราจำเป็นต้องรู้ เพราะจะได้ทำให้เราใช้ Microsoft Excel ได้ง่ายขึ้น เราค่อยๆทำการเรียนรู้ จากพื้นฐาน > ปานกลาง > ยาก เดี๋ยวเราก็เป็นเองครับ สู้ๆ ง่ายๆ ไม่ยากเกินความสามารถเราหรอก

Advertisements
Contributor