Advertisements

ในการคำนวน วัน เดือน ปี ของพนักงานแต่ละคน เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงเลิกจ้าง โดยทาง HR จะต้องมี record เก็บเป็นสถิติว่า พนักงานคนนี้ ทำงานมาทั้งหมด กี่ ปี เดือน วัน โดยวันนี้ผมจะมาสอนการใช้ Microsoft Excel ในการช่วยคำนวณ โดยเราสามารถทำการนำสูตรนี้ไปประยุกต์ในการทำงานต่างๆตรงตามที่เราต้องการได้ ขอแค่เข้าใจหลักการในการใช้งาน

โดยใช้ฟังก์ชั่น DATEDIF ของ Excel ในการช่วยคำนวณ

รูปแบบฟังก์ชั่น
DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Unit ความหมาย
 Y  ระยะครบ ปี
 M  ระยะครบ เดือน
 D  ระยะครบ วัน
 MD  ระยะครบวัน โดยเริ่มต้นใหม่ของทุกๆเดือน
 YM  ระยะครบเดือน โดยเริ่มต้นใหม่ของทุกๆปี
 YD  ระยะครบวัน โดยเริ่มต้นใหม่ของทุกๆปี

การใช้งาน DATEDIF ใช้คำนวนอายุงาน ปี เดือน วัน ของพนักงาน

โดยให้เราทำการกรอกข้อมูลของพนักงานลงไป อาทิเช่น รหัสพนักงาน , ชื่อ – นามสกุล , วันที่เริ่มต้นทำงาน , วันที่ลาออก จากนั้นระบบจะทำการคำนวณให้อัตโนมัติว่า บุคคลคนนั้น มีอายุงานทั้งหมดกี่ปี กี่เดือน กี่วัน

Advertisements

ตัวอย่าง

ตัวอย่างการคำนวนปี =DATEDIF(C3,D3,”Y”)

ตัวอย่างการคำนวนเดือน =DATEDIF(C3,D3,”YM”)

ตัวอย่างการคำนวนวัน =DATEDIF(C3,D3,”MD”)

DATEDIF Excel

เสร็จสิ้นการใช้สูตร DATEDIF ในการใช้ฟังก์ชั่นในส่วนนี้ในการคำนวณ ปี เดือน วัน โดยเราสามารถนำไปประยุกต์ในการคำนวณสิ่งต่างๆได้ เช่า อายุของสินค้า

ดาวน์โหลดตัวอย่าง DATEDIF

Advertisements
Contributor