Advertisements

หลังจากเราได้ทำการติดตั้ง Windows XP กันมาแล้ว แล้วหลังจากนั้นเราต้องการทำการตั้งค่าการเปลี่ยนภาษาไทย กับ ภาษาอังกฤษ ด้วย เพื่อใช้งานการสลับภาษาในการพิมพ์เอกสารต่างๆหรือใช้งาน โดยเราต้องตั้งให้ให้สามารถทำการสลับภาษาได้บน Keyboard ของเรา เพื่อให้เราสามารถใช้งานในการพิมพ์ภาษาไทยในการทำรายงานได้

การเพิ่มภาษาไทย และ การสลับภาษาไทย Windows XP

การเพิ่มภาษาไทย และ การสลับภาษาไทย Windows 7

การเพิ่มภาษาไทย และ การสลับภาษาไทย Windows 8.1

การเพิ่มภาษาไทย และ การสลับภาษาไทย Windows 10

Advertisements

ขั้นตอนการตั้งค่าเปลี่ยนภาษาสำหรับ Windows XP

1. ทำการคลิกขวา > ที่ภาษา EN จากนั้นเลือก Settings

Switch-Language-WindowsXP

2. ทำการ กดปุ่ม Key Settings > จากนั้นให้ทำการ กดปุ่ม Change key Sequence > ให้ทำการเลือก Menu Switch input languages ให้เราทำการเลือกเป็น

Grave Accent (~) จากนั้นให้ทำการกด OK แค่นี้ก็เสร็จสิ้นการเปลี่ยนภาษาระหว่างไทยกับอังกฤษ

Switch-Language-WindowsXP-2

เสร็จสิ้นการสลับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษใน Windows XP

Advertisements
Contributor