Advertisements

ทาง Microsoft ได้ทำการประกาศไว้ว่า สำหรับใครกำลังใช้ Windows 10 เวอร์ชั่น 1809 ขึ้นไป เวลาเราจะทำการถอด USB ออกจากคอมพิวเตอร์ เพื่อนๆไม่ต้องทำการคลิกขวาแล้วทำการ Safe to remove hardware แล้ว 

Windows 10 1809 เมื่อใช้ USB แล้วเสร็จสามารถดึงออกได้ทันที

ดึง USB ออกได้เลย ไม่ต้องมาทำ Safe to remove hardware Windows 10

ลองไปดูที่ Disk Management > จากนั้นคลิกขวาดูที่ Disk USB  จากนั้นเลือก Properties

ไปที่ Policy > ระบบจะทำการเลือก Removal Policy ให้เองอัตโนมัติ

โดยระบบจะทำการป้องกันไม่ให้ข้อมูลหายไปจาก USB ในกรณีดึงออกเลย โดยระบบจะทำการป้องกันไว้ให้ เพราะทาง Microsoft ทำการตั้งค่า Quick Remover ให้แล้ว

Safe to remove hardware-3

Advertisements

Safe to remove hardware-2

เพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องมาทำการ คลิกขวาเลือก Eject USB เพื่อทำการ Safe to remove hardware

Safe to remove hardware-4 Safe to remove hardware-1

เพื่อนๆไม่ต้องกลัวข้อมูลจะหายอีกต่อไปเลย เมื่อเพื่อนๆทำการย้ายข้อมูลเข้าหรือออก USB เสร็จแล้ว เพื่อนๆสามารถดึงออกได้ทันที โดยจะมีผลสำหรับคนใช้ Windows 10 1809 เป็นต้นไป

ที่มา : Microsoft Blog

Advertisements
Contributor