Advertisements

วันนี้ทางผมจะมาสอนวิธีการแชร์อินเตอร์เน็ต Wifi จากโน๊ตบุ๊คให้กับมือถือของเรา โดยจะต้องใช้ Notebook ที่มี Wireless ในการส่งต่อสัญญาณให้กับทางมือถือของเรา โดยการแชร์ internet จากคอมพิวเตอร์ ทางศัพท์เค้าเรียกว่า Hotspot คือ Notebook ทำหน้าที่กระจายสัญญาณ เราก็สามารถเอา iPhone , iPad หรือ Tablets ตัวอื่นๆมาเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งผ่านคอมพิวเตอร์ เพราะโดยบางครั้งเราอาจจะเอาโน๊ตบุ๊คไปที่โรงแรม หรือ สถานที่ต่างๆ และได้ มา 1 Account ในการ Login ใช้อินเตอร์เน็ต และมีปัญหาตรงที่ว่า เราก็จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน และ iPad , iPhone เราก็จะต้องต่อเล่นอินเตอร์เน็ตด้วย แล้วจะทำอย่างไรดีละ ผมเลยใช้วิธีนี้ในการสร้างสัญญาจาก Notebook ขึ้นมาโดยให้่ Notebook ทำหน้าที่กระจายสัญญาณ โดยสามารถใช้ได้ใน Windows 10 , Windows 8.1 และ Windows ในการแชร์อินเตอร์เน็ต

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการทำ Hotspot WiFi จากโน๊ตบุ๊ค

1. Notebook ที่ทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต โดยผ่าน Wifi

2. มือถือที่รองรับการเชื่อมต่อ Wifi  เพื่อทำการเชื่อมต่อกับ Notebook

3. เตรียมชื่อสัญญาณ และ รหัสผ่าน ที่เราจะทำการตั้ง

ขั้นตอนการแชร์อินเตอร์เน็ต WiFi จากโน๊ตบุ๊คไปยังมือถือ สำหรับ Windows 10 ,  Windows 8.1 , Windows 7

1. สำหรับ Windows 8.1 / Windows 10 > ไปยัง Logo Windows > คลิกขวาเลือก Command Prompt (admin)

Share-internet-Windows-1

 

สำหรับ Windows 7 > ไปยัง Start > All Program > Accessories > ทำการเลือก Command Prompt (admin)

2. ทำการ พิมพ์คำสั่ง

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=WindowsSIAM key=P@ssw0rd

 

คำสั่ง : netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=ชื่อสัญญาณ key=รหัสที่เราจะใช้

Share-internet-Windows-2

3. จากนั้นพิมพ์คำสั่ง

netsh wlan start hostednetwork  และทำการ Enter

Share-internet-Windows-3

4. .ใช้คำสั่ง

netsh wlan show settings และทำการ Enter

Hosted network mode allowed in WLAN service จะต้องเป็น Yes

Advertisements

Share-internet-Windows-6

5. เข้ามาในหน้า Network and sharing Center และทำการ Enter

จะมีชื่อสัญญาที่เราได้ทำการตั้งค่าไป จากนั้นให้กด Change adapter settings ทางด้านซ้าย

Note : รอชื่อสัญญาณสักแปป ประมาณ 1-2 นาที เพื่อให้สัญญาณขึ้น

Share-internet-Windows-4

 

6. ทำการคลิกขวาที่ Adapter Wireless ที่ Notebook กำลังเชื่อมต่อ > คลิกขวาเลือก Properties > จากนัั้นมา Tab : Sharing

ทำการเลือก(/) Allow other network users to connect through this computer  และเลือก Home networking connection : ทำการเลือก Adapter ชื่อของสัญญาที่เราทำการตั้งค่าไป

Share-internet-Windows-5

 

7 . ทำการเปิด Wi-Fi บนมือถือของเรา เราก็จะเห็นชื่อสัญญาที่ Notebook ทำการแชร์ชื่อสัญญามา และทำการกรอก Password ที่เราได้ทำการตั้งมาเรียบร้อย

WIFI-Share

8. เสร็จสิ้น

เท่านี้เราก็จะสามารถทำการแชร์อินเตอร์เน็ทจากคอมพิวเตอร์ไปยังมือถือ เพื่อให้มือถือสามารถทำการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้แล้วครับ

สำหรับการปิดการแชร์ไวไฟจากโน๊คบุ๊ค

สำหรับการปิดอินเตอร์เน็ตไม่ได้ทำการแชร์จากคอมพิวเตอร์ไปยังมือถือ สามาถใช้ command ได้ดังนี้

1. เปิด Command line (CMD) ขึ้นมา

พิมพ์ “netsh wlan stop hostednetworkและทำการ Enter  จะขึ้น Stopped

netsh wlan set hostednetwork mode=disallow”  และทำการ Enter จะขึ้น disallow

netsh wlan stop hostednetwork

2. เสร็จสิ้นการหยุดการแชร์อินเตอร์เน็ต

เสร็จสิ้นการแชร์อินเตอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ Hotspot ไปยังมือถือ ถ้าต้องการแชร์อินเตอร์เน็ตใหม่ ก็ให้ทำตาม Step ด้านบนอีกครั้ง ในการแชร์อินเตอร์เน็ตจากโน๊คบุ๊ค

Advertisements
Contributor