Advertisements

ในการใช้งาน Windows 10 หลังจากที่เราทำการลง Windows 10 เป็นที่เรียบร้อย วันนี้ผมจะมาสอนการ Sign in Windows 10 โดยอีเมลของ Microsoft อาทิเช่น @hotmail.com หรือ @outlook.com โดยเป็นการใช้อีเมลในการ Login นั่นเอง สำหรับวิธีเหมาะสำหรับการเอา Account ของเราไป Sign-in ในการเล่นพวกเกมส์ Xbox , Microsoft Could Services ต่างๆของ Microsoft

สำหรับใน Windows 10 เราสามารถทำการ Sign-in คอมพิวเตอร์ของเราด้วยทั้งหมด 2 วิธี

1. วิธีแรก การเข้าคอมพิวเตอร์ด้วย Local Account

2. วิธีสอง การเข้าคอมพิวเตอร์ด้วย Email Account

วิธีการเข้าคอมพิวเตอร์ Windows 10 ด้วย Email Account

1. คลิกไปที่ Action Center

Windows 10 Sign-in email

2. ทำการเลือก Accounts

Windows 10 Sign-in email 2

3. ใน Tab : Your Email and Accounts :

ถ้าตอนนี้เราใช้ Local Account อยู่จะแสดงขึ้นตรงที่ตีเส้นเอาไว้  ถ้าเราต้องการ Sing-in Windows 10 ด้วย Email ให้ทำการคลิก Sign in with a Microsoft Account

Windows 10 Sign-in email 3

4. ทำการกรอก Email ที่เรามี เช่น @hotmail.com / @outlook.com

Windows 10 Sign-in email 4

Advertisements

5. ทำการสร้าง PIN  โดยให้ใส่ PASSWORD หรือรหัสผ่านลงไป PIN ก็เหมือนรหัสผ่านอีกชุดของเราเวลาเข้าคอมพิวเตอร์

Windows 10 Sign-in email 5

Windows 10 Sign-in email 6

6. จากนั้น Sign out และทำการ Sign in ใหม่ด้วย Email ที่เราลงทะเบียนลงไป

Windows 10 Sign-in email 7

7. จากนั้นเราก็สามารถเข้า Windows 10 ได้แบบการ Sign in  ด้วย Email

Windows 10 Sign-in email Covers

8. สำหรับใครที่ต้องการกลับไปใช้ Local account ของ Windows 10 ก็ให้ทำการคลิกที่ Sign in with a local account จากนั้นก็เลือก Account ที่เราต้องการใช้งาน

Windows 10 Sign-in email 8

สอนวิธีการสร้าง Local user Windows 10 : การสร้าง User Local Windows 10

Advertisements
Contributor