Tag "DATEDIF Excel"

การใช้ DATEDIF ใช้คำนวน ปี เดือน วัน ของพนักงาน

Advertisements ในการคำนวน วัน เดือน ปี ของพนักงานแต่ละคน เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงเลิกจ้าง โดยทาง HR จะต้องมี record เก็บเป็นสถิติว่า พนักงานคนนี้ ทำงานมาทั้งหมด กี่ ปี เดือน วัน โดยวันนี้ผมจะมาสอนการใช้ Microsoft Excel ในการช่วยคำนวณ โดยเราสามารถทำการนำสูตรนี้ไปประยุกต์ในการทำงานต่างๆตรงตามที่เราต้องการได้ ขอแค่เข้าใจหลักการในการใช้งาน