Advertisements

สำหรับใครที่กำลังใช้ Windows 10 สามารถทำการตั้งเวลาแจ้งเตือน หรือการตั้งเวลาปลุกใน Windows 10 ได้ โดยจะเป็นการแจ้งเตือนตามเวลาที่เราทำการตั้งเอาไว้ โดยอาจจะเป็นการแจ้งเตือนการประชุม หรือ การแจ้งเตือนตอนเล่นเกมส์ว่าให้เราหยุดได้แล้ว แม้จะทั้งแจ้งเตือนทำการ Buy – sell ของ Forex 55555 เอาเป็นว่า Windows 10 สามารถทำการแจ้งเตือน การปลุกได้ 

การตั้งนาฬิกาปลุก การแจ้งเตือน Windows 10

1. ทำการค้นหาตรงช่องค้นหา ทำการพิมพ์ “Clock”  จากนั้นเลือก Alarms & Clock

Alarms Clock Windows 10 Search

2. ทำการปรับ Off > ON

ถ้าจะทำการแก้ไข ให้คลิกไปที่บนเวลาได้เลย

Alarms Clock Windows 10-1

Advertisements

3. ทำการปรับเวลาที่เราต้องการได้เลย โดยสามารถตั้งชื่อได้

Alarm name : ตั้งชื่อของที่เราต้องการ ในการสื่อ

Repeats : ตั้งว่าจะให้แจ้งเตือนเมื่อไร

Sound : ตั้งเสัยงของการแจ้งเตือน

จากนั้นกด Save

Alarms Clock Windows 10 Search 3

4. เมื่อแจ้งเตือนจะมี POP-UP โผล่มาด้านขวา และเสียงของที่เราตั้งไว้

Alarms Clock Windows 10 Search 2

เท่านี้ก็เป็นการตั้งเวลา การปลุก การแจ้งเตือน Windows 10 โดยไม่ยากเนอะ สำหรับการตั้งเวลาในการตั้งค่าเวลาของ Windows 10 เพื่อการแจ้งเตือน เพื่อมีเหตุการณ์ไรที่เรากลัวจะลืม

Advertisements
Contributor