Advertisements

สำหรับการที่เราอยากจะทำการลบชื่อสัญญาณ WiFi หรือ Wireless ออกจาก Windows 10 ออกไปก่อนแล้วค่อยทำการเชื่อมต่อไปใหม่ หรือเพื่อนๆอยากจะทำการเคลียร์ขยะของชื่อสัญญา SSID ของ WiFi ต่างๆออกไปก่อน เพื่อนๆสามารถมาทำการ Forget ใหม่ก่อนได้ และก่อนที่จะทำการ Connect ใหม่อีกครั้ง

วิธีการลบสัญญาณ WiFi SSID Windows 10

1.ไปที่ Start > เลือก Settings

2.เลือก Network & Internet

3.คลิก Wi-Fi > คลิก Manage know networks

Advertisements

4. เลือกชื่อสัญญาณนั้นๆ และทำการกด Forget

เรียบร้อยสำหรับการ Forget ชื่อสัญญาณ Windows 10 ที่เราเคยทำการเชื่อมต่อไปแล้ว โดยเพื่อนๆสามารถมาทำการเคลียร์ชื่อสัญญาณนั้นๆออกจากระบบก่อน และค่อยทำการเชื่อมต่อใหม่ได้

Advertisements
Contributor