Advertisements

สำหรับใครที่กำลังใช้ Windows 10 ในขณะที่เราทำการเปิดไฟล์ PDF โดยใน Windows 10 เราสามารถทำการเปิดไฟล์ PDF ได้โดยผ่านโปรแกรม Browser Microsoft Edge Windows 10 โดยในขณะที่เราทำการเปิดไฟล์ PDF และเราต้องการจะทำการปริ๊นเอกสารของ PDF เราจะทำอย่างไร

วิธีการปริ๊นเอกสาร PDF Windows 10

1. ทำการเปิดเอกสารไฟล์ PDF ที่เราต้องการ > ทำการกด More Action (….) > เลือก Print

Print-PDF-Windows10

Advertisements

2. ทำการเลือกเอกสารของเรา แนวตั้ง หรือ แนวนอน

Print-PDF-Windows10-Document

โดย Printer เราสามารถทำการเลือก Printer ที่เราต้องการ โดยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ Add Printer ให้ทำการเชื่อมต่อปริ๊นเตอร์และทำการ Add Printer Driver ลงไปก่อนที่จะทำการปริ๊นเอกสารได้

วิธีการเพิ่ม Printer Windows 10

Advertisements
Contributor